De vereniging

Na reeds enkele jaren als eenling het paardrijden te hebben beoefend, werd er na diverse gesprekken besloten een paardesport vereniging op te richten. De vereniging is opgericht in het jaar 1934, met als voorlopig bestuur P.Diederen, F.Krux, A.Deuss, N.Nelissen en N.Broekhoven.

Als naam werd gekozen Jagers te Paard Graetheide e.o gevestigd te Sittard. Vanwege de oorlog ontbonden op 11 November 1941. Heropgericht op 8 Maart 1945 met 14 leden, het jaar werd beeindigd met 54 leden.
In dat jaar werd F.Krux benoemd tot Ere-voorzitter, vanaf de oprichting tot de heroprichting was genoemde persoon voorzitter. Als voorzitter werd toen gekozen Dhr.A.Deuss en als secretaris werd N.Nelissen herbenoemd. De initiatiefnemers tot oprichting waren P.Diederen, A.Deuss, N.Nelissen, F.Krux en J.Thissen. De leden van de vereniging munten speciaal uit in draven en rennen in deze beginperiode.

Van de periode voor 8 Maart 1945 is weinig bekend daarvan zijn de notulen nooit bewaard gebleven.In die latere periode is nogal veel op te sporen uit de bewaard gebleven notulen en notities.
Tijdens de oorlogsjaren waren wel enkele concoursen, waar ook leden van de "Graethei" aan hebben deelgenomen. Zo was op 21 September 1941 een concours in Mechelen. Op 26 Juli 1942 was een concours in Venlo, en op 20 Augustus 1944 een concours in Spekholzerheide.

Vanaf 1945 werd er besloten deel te nemen in verenigingsverband. Gezamenlijk ging men toen naar de wedstrijden, die slechts mondjes-maat werden georganiseerd. In 1945 werd een concours in Gulpen, Born en Nuth en een Cross-Country in Schinnen gehouden.

Op Zondag 27 Mei 1946 organiseerde onze vereniging een concours t.b.v.de H.A.R.K.dit betekend Hulp Aan Rode Kruis t.b.v. de oorlogsslachtoffers. Een concours dat zeer druk bezocht werd, met een voordelig saldo van 4000.- gld. Groot was de hilariteit toen een tribune vol toeschouwers instortte bij het spelen van het Wilhelmus. Dit concours was het begin van een jaarlijks terugkerend evenement, steeds gehouden op verschillende plaatsen totdat men een eigen concoursterrein had. Dit werd met vereende krachten aangelegd in Limbricht naast het Kasteel.
In 1946 organiseerde de vereniging een ruiterbal op 6 Januari, welk door omstandigheden niet doorging. Op 23 Februari organiseerde de vereniging een feestavond die bij eenieder in de smaak viel. Dit gebeuren vond daarna jaarlijks plaats. Op 31 Maart 1946 bezocht een afvaardiging van de vereniging een cross-country in Velden, hieraan namen deel Jos Diederen, F.Krux, L.Horsmans en L.Nijsten. Een 3de prijs was hier voor F.Krux. Ook werd op Paas-maandag deelgenomen aan een cross-country in Heel.
In 1946 organiseerde de vereniging op 13 October een clubfeest en op 3 November een vossenjacht. Beide festiviteiten vielen bijzonder in de smaak en werden daarna enkele jaren herhaald. Ook waren enkele leden die in dat jaar deelnamen aan wedstrijden georganiseerd door niet-leden van de bond. Dit was uiteraard niet toegestaan hierop werden deze ruiters dan ook aangesproken. Ook werden diverse concoursen bezocht in 1946, zo was een concours in Merkelbeek, in Venray, in Ubachsberg, in Geleen, in Schinnen en in Echt.
In dit jaar werd ook voor het eerst een Bondsconcours georganiseerd, het hele jaar door had eenieder hiernaar uitgeken, maar helaas was dit het allerslechtste concours. Deze Limburgse Kampioenschappen vonden plaats in Roermond, alwaar in latere jaren veelal het bondsconcours plaats vond.

Op 11 Januari 1947 werd in vergadering besloten dat de secretaris geen deel meer zou uitmaken van het bestuur en F.Voncken was aftredend. Na de stemming ziet het bestuur er als volgt uit: A. Deuss voorzitter. N. Nelissen secretaris, geen bestuurslid. En de leden F.Voncken, P.Dormans, N.Broekhoven en J.Horsmans. Als eerste commandant werd benoemd Jos Diederen en als 2de commandant Th.Jansen.

Op 15 Februari 1948 vind er een secretariaats wisseling plaats H.Kallen volgt N.Nelissen op die zich bedankt heeft. Op 25 Maart 1947 werd het besluit genomen een nieuwe manege aan te leggen. Deze zou op een perceel van Dhr.Heijnen aangelegd worden, de kosten kwamen voor rekening van Dhr.Heijnen die deze manege zal verhuren aan de vereniging. In het jaar 1947 werden ook concoursen gehouden waarop zowel individuele dressuur en springen plaats vonden. Vooral de afdelingsdressuur was voor de vereniging een hot-item.
In het jaar 1947 waren er concoursen in Mechelen, Voerendaal, Beek en Limbricht alwaar een kringconcours plaats vond. In het jaar 1947 werden successen behaald door J.C.Diederen bijgenaamd de witte en S.Schmeitz uit Guttecoven. Verdere namen van prijswinnaars waren P.Horsmans, Jos Cremers, A.Deuss, Hub Nohlmans en Nic Nelissen.
In 1948 bedankte zich de Ere-voorzitter Dhr.F.Krux. p 20 November 1948 volgde een bestuursverkiezing, daar het gehele bestuur volgens het toen geldende rooster moest aftreden. Het bestuur ziet er vanaf nu als volgt uit: Dhr.A.Deuss voorzitter, Dhr.H.Kallen secretaris niet zijnde bestuurslid en de bestuursleden Broekhoven, Horsmans, Nijsten en Horrichs.

Tijdens een op 25 November 1948 gehouden vergadering besluit de voorzitter A.Deuss zijn functie neer te leggen. Dhr.A.Deuss word hierna benoemd tot Ere-voorzitter en tot voorzitter word op 8 Januari 1949 benoemd Dhr.L.Horrichs.
In 1948 werden er diverse 1ste prijzen behaald door het achttal van onze vereniging. Op het bondsconcours te Roermond werd het achttal zelfs kampioen in de klasse B.
In 1949 organiseerde "DE GRAETHEI een lustrumfeest ter ere van de de eerste jaarbeurs die in Sittard werd gehouden op 30 April en 1 Mei. Eveneens in 1949 word onze voorzitter L.Horrichs benoemd als voorzitter van de Limburgse bond van Landelijke Rijvereningen. Op de concoursen waren de leden van de JAGERS te PAARD weer geduchte tegenstanders, want zowel individueel als met het achttal werden vele prijzen behaald.
Op 3 Febr.1950 word besloten de manege uit te breiden naar 50x25. Op 9 Mei van dat jaar werd besloten een trompettergroep op te richten. Ook werd besloten het bestuur uit te breiden met 2 actieve leden. Hiertoe werden benoemd de heren H.Nohlmans en J.Jeurissen.

Het jaar 1951 was een hoogtepunt vooral op sportief terrein voor de vereniging. Na het hele jaar goed gepresteerd te hebben werden op het bondsconcours te Roermond werden 5 kampioenstitels mee naar huis genomen. Het achttal werd kampioen in de hoogste klasse en individueel was hier nog het kampioenschap dressuur klasse zwaar, klasse midden en klasse licht en het patrouille springen kwam op naam van de Jagers te Paard.
Tijdens de jaarvergadering over het jaar 1951 gehouden op 29 December 1951, bedankte de secretaris Dhr.H.Kallen zich. Als zijn opvolger werd benoemd Dhr.J.Corten.

Het jaar 1952 was geen topjaar wat betreft prestaties, op het bondsconcours werd het achttal 3de, en individueel werden 2 onzer leden kampioen dressuur in de klasse zwaar en middel.

Het jaar 1953 kende een goede start van ons achttal en ook de individuele prestaties waren hoopgevend. Op het eerste concours in 1953, 17 Mei in Bocholtz, werd het achttal eerste, in de individuele dressuur werden in de klasse licht een 1ste, 2de en 3de prijs behaald, 1ste prijs klasse zwaar en 2de en 7de prijs klasse midden. Ook in het springen was er een 1ste, 2de en 3de prijs in springen zwaar, en een 1ste prijs in patrouille springen.
Men ging in dat jaar ook naar het Internationale concours in Diekirch Luxemburg.
Goede prestaties waren ons deel. In dat jaar werd het achttal ook kampioen van Limburg en J.C Diederen voor de 3de maal in successie kampioen individuele dressuur klasse zwaar.
Waren de prestaties voortreffelijk, financieel stond de vereniging er echter niet rooskleurig voor, het kasgeld bedroeg bij het afsluiten van de boeken slechts Fl. 20,03. Het toenmalige bestuur stortte hierop een bedrag in de kas, zodat men weer verder kon.

In 1954 stelt het bestuur de vereniging voor een geestelijk adviseur aan te stellen, gedacht word aan kapelaan Habets. Ook vond er in 1954 een voorzitterswisseling plaats. Dhr.L.Nijsten volgde Dhr.L.Horrichs op als voorzitter van de vereniging.
In dit jaar werd het achttal van onze vereniging Limburgs en Nederlands kampioen dit laatste in De Lutte. Ons Lid J.C.Diederen kreeg in dit jaar de Zilveren ruiterster uitgereikt, een onderscheiding die de goede prestaties op ruitersportgebied ten gevolge was.

In 1955 werd naast concoursen in Limburg deelgenomen aan een internationaal concours in Molenbeersel Belgie. Op dressuurgebied werden alle eerste plaatsen bezet door leden van "Graethei". Het springen verliep minder goed. Op het in Leiden gehouden N.K.B.kampioenschap veroverde onze vereniging voor de 2de maal het Nederlands kampioenschap.
In 1956 dient het hele bestuur statutair af te treden i.v.m.het feit dat eenieder 4 jaar deel uit maakte van het bestuur. Dhr.Horsmans stelt zich niet meer beschikbaar, het bestuur stelt als kandidaat de secretaris J.Corten. Deze word als zodanig benoemd, en het bestuur bestaat uit L.Nijsten, N.Broekhoven, A.Deuss, L.Horrichs en J.Corten.
Ingaande 1957 word als 2de commandant benoemd Dhr.M.Custers. In 1956 werd het achttal van de "Graethei"weer Limburgs kampioen. De N.K.B.kampioenschappen werden in dat jaar vereden in Sittard. Een kampioenstitel was niet voor De JAGERS te PAARD weggelegd.

In 1958 werd op een vergadering besloten het trompetterkorps weer actief te maken. De navolgende leden gaven zich hiervoor op P.Corten, A.Deuss, P.Lemans en J.Knops. Ook werd in 1958 acte de presence gegeven bij het afscheid van Burgemeester Coenders van Sittard.

In 1959 viert de vereniging haar 25 jarig bestaansfeest. 2 Bestuursleden die reeds 25 jaar lid zijn worden hierbij gehuldigd, t.w. N.Broekhoven en A.Deuss. Deze beide heren ontvangen van de Limburgse Landelijke Ruiterbond de bronzen ruiterster. Het jubileum werd groots gevierd met een internationaal concours-hippique waaraan zowel Duitse als Belgische landelijke ruiters deelnamen. Het achttal van de vereniging dat zich geplaatst had voor de N.K.B.Kampioenschappen trok naar Beverwijk om zich te meten met de beste achttallen uit de andere provincies. Helaas behaalde men slechts een 5de plaats.
De vereniging krijgt ook een nieuwe geestelijke adviseur, Kapelaan Neefs volgt Kapelaan Habets op die werd overgeplaatst naar Heerlen.

1960 was wederom een bijzonder jaar. Op 6 en 7 Mei bezocht Prinses Beatrix Sittard, en bij deze gelegenheid onganiseerde onze vereniging een concours op het Sittardia terrein. Dit concours verliep naar wens en een der toeschouwers hier was Prinses Beatrix. In dit jaar organiseerden wij ook het bondsconcours van de L.L.R.B.
In 1960 moest de vereniging ook nog een droeve plicht vervullen. Op 1 November overleed Dhr A.Deuss die zijn 25 jarig lidmaatschap had gevierd. Als zijn opvolger in het bestuur werd kandidaat gesteld Dhr.J.Diederen commandant van de vereniging. Deze en de overige zittende bestuursleden werden bij acclamatie benoemd.

1961 was het jaar van een veranderde belangstelling, de cross-country was aan zijn opmars begonnen, en veel ruiters van de JAGERS te PAARD namen hieraan deel met wisselend succes.
Het achttal was in dit jaar minder succesvol dan in voorgaande jaren.Het jaar 1962 werd begonnen met zeer veel animo, in het winterseizoen waren diverse cursussen gevolgd in het ruitercentrum te Venlo. Het achttal bleef bovendien actief meedoen en behaalde op de Limburgse kampioenschappen in 1963 een 2de plaats en ging men weer naar Beverwijk, een 8ste plaats was het hoogst bereikbare. In het jaar 1963 werden vele acties op touw gezet om financien te verkrijgen voor de aankoop van uniformen. Deze acties waren zeer succesvol zodat men uniform gekleed naar concours ging.

In 1964 werd ter ere van het 30 jarig bestaansfeest een jubileumconcours georganiseerd. Dat het ook vroeger wel eens mis ging met het vervoer naar een concours bleek in dit jaar. Op 30 Maart werd een samengestelde wedstrijd georganiseerd door de afd.De Roerstreek in de Melickerheide. Enkele honderden meters verwijderd van het wedstrijdterrein kantelde de vrachtwagen die de paarden vervoerden, gelukkig bleef de schade beperkt.
Het achttal van de "Graethei" werd in dat jaar reserve-kampioen op het bondsconcours te Blerick en op de N.K.B.kampioenschappen.

In 1965 werd het nieuw aangelegde sportterrein te Limbricht on-officieel in gebruik genomen en hier vond jaarlijks een concours plaats, als vaste datum werd HEMELVAARTSDAG gekozen. Bij die gelegeheid organiseerden wij de Limburgse Kampioenschappen. Ook kwam er een nieuwe manege tot stand, gelegen op de terreinen van J.Diederen te Graetheide.
De Limburgse Kampioenschappen die in dat jaar plaats vonden waren tevens bedoeld als opening van het concours-terrein in Limbricht.

In 1966 werden 7 concoursen bezocht, en op 2 concoursen en het bondsconcours werd ook deelgenomen door het achttal. 3 ruiters van onze vereniging werden afgevaardigd naar de NKB kampioenschappen die in 1966 plaats vonden in DENEKAMP. Te weten in de ind.dressuur klasse zwaar W.Goltstein en W.Houtvast en in het Spr.Zwaar Th.Schmeitz.
Over de gebeurtenissen in het jaar 1967 is weinig bekend, in 1968 vonden er bestuursverkiezingen, d.i.v.m.statuten wijziging plaats, het nieuwe bestuur ziet er aldus uit, L.Nijsten voorzitter, J.Corten secretaris, en leden van het bestuur zijn J.Diederen, N.Broekhoven en F.Voncken.
Het bondsconcours dat in 1968 plaats vond in Heerlen werd door diverse individuele leden bezocht en er werd deelgenomen door een viertal. Dit viertal werd Limburgs Kampioen in de klasse zwaar.

Naast het beoefenen van de paardesport vond er ook een voetbalwedstrijd plaats tussen de Afd.Graethei en de Afd.Voorop Kerkrade deze werd de volgende jaren herhaald.Ook werd er gevoetbald tegen andere verenigingen.
Ook organisatorisch was onze vereniging actief, naast het eigen concours op 23 Juni in Limbricht organiseerden wij een concours in Berg a.d.Maas dit bij gelegenheid van het oogstdankfeest in die plaats.
In 1970 vond er een bestuursuitbreiding plaats. Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd Dhr.J.van Cleef en Dhr.G.Fijten. Zodoende was het aantal bestuursleden gestegen tot 7. Gezien het aantal leden en de te verrichten werkzaamheden was dit een goed besluit.
Ook werd in 1970 P.Diederen benoemd als secretaris maar in 1973 opgevolgd door Th.Frints benoemd als bestuurslid en tevens werd hij secretarus/penningmeester. Tevens werd W.Zenden bestuurslid . Dhr.J van Cleef en G.Fijten bedankten als bestuurslid zodat de actieve ruiters de kans kregen plaats te nemen in het bestuur.

In 1977 werd W.Zenden benoemd als secretaris, en Th.Frints als Penningmeester. In de navolgende jaren was er vaker een bestuurswisseling, daar men de ruiters er meer bij wilde betrekken. Bestuurslid werden achtereenvolgens M.Goltstein-Sterk, N.Schulpen, P.Niessen en E.Hochstenbach. In 1973 bedankte zich Dhr.J.Corten, en werd N.Schulpen zijn opvolger in het bestuur. Th.Frints bleef het secretariaat voor zijn rekening nemen.
In 1978 werd besloten een afdeling Pony's op te richten die zelfstandig ging werken. In 1980 trad toe tot het bestuur Mej.L.Spätgens die het secretariaat ging doen en werd benoemd als bestuurslid Dhr.P.Vael. Zij waren de opvolgers van F.Voncken en N Broekhoven.
In 1981 viel onze vereniging de eer te deel de Limburgse Indoor Kampioenschappen springen te mogen organiseren. Deze vonden plaats in de manege Klipper te Limbricht.

In 1982 bedankte L.Nijsten zich als voorzitter van de vereniging na 28 jaar deze taak te naar ieders tevredenheid te hebben vervold. Tot zijn opvolger werd benoemd Dhr.W.Zenden. In 1982 verzorgde onze vereniging de opening van Manege Katsbek TE SUSTEREN. Ook in 1982 ging onze vereniging naar Hasselt(B)voor een verbroederingsfeest. Hier namen 10 leden van onze vereniging deel aan het concours.
In 1983 vormden enkele paardesport-enthousiastelingen een Stichting die voornemen was telkenjare een Indoor-Concours te organiseren onder de naam INDOOR-LIMBURG. Onze vereniging werd gevraagd hieraan mede te werken, hetgeen aldus werd besloten. Helaas door moeilijkheden met de eigenaar van de Klipper moest men in 1987 uitwijken naar een andere plek. Er werd na diverse besprekingen besloten dit concours te organiseren in de oude steenfabriek te Sittard. Vele werkzaamheden moesten toen plaats vinden om deze niet meer in gebruik zijnde fabriek klaar te maken voor het houden van een indoor wedstrijd. Helaas vroor het toen dat het kraakte. Maar de wedstrijd werd een groot succes. In 1983 werden in het bestuur benoemd de heren W.Kusters, L.Smeets en J.Vaessen.
Het bestuur ziet er dan als volgt uit, W.Zenden voorzitter, Mevr.L.Peters-Spätgens secretaris, Dhr P.Vael v.voorzitter, Dhr.W.Kusters penningmeester en L.Smeets, P.Niessen en J.Vaessen, W.Goltstein werd adviseur.
In 1984 organiseerde onze vereniging ter gelegenheid van het 50 jarig bestaansfeest een groot concours sávonds werd een een kur op muziek vereden voor dressuur klasse zwaar bij kunstlicht. In dat jaar werd ook een beschermvrouwe benoemd, deze eer viel te beurt aan DOUARIÉRE Mevr.Smits-Van Ooyen.

In 1985 valt Dhr.P.Niessen af als bestuurslid ook bedankte zich Mevr.L.Peters-Spätgens als secretaris/bestuurslid, als opvolger zou voorlopig gaan fungeren Carla Bustin voor 1/2 jaar. In 1986 werd echter als secretaris benoemd Ghislaine Linssen die ook in het bestuur werd gekozen.
In 1986 bedankte zich ook L.Smeets als bestuurslid als zijn opvolger werd benoemd E.Hochstenbach en ook kwam namens de Pony's in het bestuur Th.Schmeitz. In 1990 viel onze vereniging de eer te beurt de Limburgse Kampioenschappen te mogen organiseren. Dit was voor onze vereniging een hele klus die veel geld koste. Maar door toedoen van een sponsor-comitee die voortreffelijk werkte was er een groot voordelig saldo. Helaas moesten wij in dat jaar ook afscheid nemen van de grote animator van de ponyafdeling Th.Schmeitz.

In 1991 bedankte zich voor het bestuur Ghislaine Linssen en E.Hochstenbach. Tot hun opvolgers werden benoemd Mev.E.Hamacher-van Dijk en W.Fuchs in dat jaar werd P.Lebens-Schmeitz benoemd als bestuurslid.
1993 was wederom een secretariaatswisseling Mev.M.Bartels-Winkens werd secretaris en J.Paeques werd penningmeester later opgevolgd door W.Geilen. Ook vierde de stad Sittard in 1993 haar 750 jarig bestaansfeest. Aan een daartoe gehouden optocht werd door veel leden deelgenomen wel zonder paarden daar dit te gevaarlijk was.

In 1994 vierde onze vereniging haar 60 jarig bestaansfeest, vele leden kon men hier in het zonnetje zetten. De heren L.Nijsten, J.Diederen, J.C.Diederen, J.Corten, W.Goltstein en W.Hautvast die vele jaren hun beste beentje hadden voorgezet voor de Jagers te Paard. Een groots concours werd hiertoe gehouden in Limbricht. Eveneens vond er een druk bezochte receptie plaats, waarop we vele oud-leden konden begroeten.
In de afgelopen jaren hadden diverse bestuurswisselingen plaats gevonden hetgeen echter niet meer plaats vond zodat men met de juiste mensen op de juiste plaats dit feest kon vieren. In 1995 bedankten zich als bestuurslid P.Vael vice-voorzitter en J.Vaessen vanwege zijn leeftijd. P.Diederen trad toe tot het bestuur en vervulde het vice-voorzitterschap. Ook was er behoefte aan een clubblad en een redactieteam bestaande uit Miriam Bartels, Kathelijn van Vlijmen en Tiny Heiligers gingen hiermede van start. Als naam werd gekozen "STALWAUWEL".

In 1996 was het de beurt aan de voorzitter W.Zenden en de Penningmeester W.Kusters hun functie ter beschikking te stellen. Als voorzitter werd benoemd P.Diederen en P.Zenden werd secretaris van de vereniging. Na 1 jaar gefungeerd te hebben als wedstrijd/secretaris. W.Zenden en W.Kusters werden op een originele wijze in het zonnetje gezet.
Het bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende leden, P.Diederen (voorzitter), P.Zenden (secretaris/Penningmeester), Th.Peters, W.Fuchs, en de dames E.Hamacher-van Dijk, P.Lebens-Schmeitz en K.van Vlijmen, en W.Goltstein is de adviseur. Het lesgeven is met sprongen duurder geworden, zodat de contributie verhoogd moest worden. Ieder jaar organiseerd de vereniging een goed concours, dat is echter nodig om de overige kosten te betalen. Ook was er de kans dat de gemeente de parkeerplaats ging uitbreiden ten koste van ons hoofdterrein. Hierover zijn gesprekken met de Sportstichting. Het aantal leden van de vereniging schommelt rond de 75, het hoogste aantal was zelfs meer dan 90.

Vanaf 1997 organiseerd een stichting jaarlijks het bloemencorso Limburg in Limbricht. Deze stichting maakt in overleg gebruik van het hoofdterrein. Sinds 1996 vind er jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst plaats, die zeer druk bezocht word, evenals de jaarlijkse BARBECU die als dank aan de medewerkers van het concours is bedoeld.
In 2002 bedankt zich P.Diederen als voorzitter en word opgevolgt door T.Peters uit Susteren. Vele veranderingen op het sportpark in Limbricht dienen zich aan, door het vertrek van de Hockyclub zullen de overblijvende verenigingen moeten schuiven.

Hoe is helaas nog niet bekend.

Webdesign - Sander Damen